top of page
Sans titre 1.jpg

Lutte contre les problèmes écologiques

lever.jpg

Główne obszary zmagań
przed problemami ekologicznymi
regionu Morza Bałtyckiego.

MBD79_FR.jpg
Redukcja zanieczyszczeń: Wspólna praca na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia wody poprzez wdrażanie polityk mających na celu ograniczenie zrzutów toksycznych, nieoczyszczonych ścieków i odpadów z tworzyw sztucznych do Morza Bałtyckiego. Obejmuje to modernizację systemów oczyszczania ścieków, promowanie zrównoważonych praktyk rolniczych mających na celu redukcję nadmiaru składników odżywczych oraz zakaz lub ograniczenie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
Ochrona ekosystemów: Chroń ekosystemy morskie w Morzu Bałtyckim, takie jak ławice piasku, siedliska trawy morskiej i rafy. Ustanawiaj rezerwaty morskie, obszary chronione i strefy zrównoważonego rybołówstwa, aby chronić różnorodność biologiczną i promować odpowiedzialne rybołówstwo.
Promowanie energii odnawialnej: zachęcanie do rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej, takiej jak morska energia wiatrowa, w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych. Pomaga to zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powietrza.
Świadomość i edukacja: Prowadzenie kampanii uświadamiających i edukacyjnych w celu informowania obywateli o problemach ekologicznych Morza Bałtyckiego. Obejmuje to programy edukacyjne w szkołach, kampanie medialne i inicjatywy zwiększające świadomość społeczną, zachęcające do zachowań przyjaznych dla środowiska.
Współpraca regionalna: Zamiatanie przed drzwiami nie wystarczy, ponieważ rozwiązanie jest globalne. Państwa nadbrzeżne muszą czuć się częścią wspólnej tożsamości „Morza Bałtyckiego” i ściśle współpracować w celu wdrożenia skutecznych i skoordynowanych działań mających na celu rozwiązanie problemów ekologicznych Morza Bałtyckiego. Odbywa się to poprzez inicjatywy regionalne, porozumienia międzynarodowe oraz mechanizmy dzielenia się wiedzą i dobrymi praktykami.
bottom of page